What do Russia & Ukraine have in common?

Both will die without a Savior. (Обидва помруть без Спасителя.)

From the first man, Adam, man chose to sin. God already warned that choice would cause him death. He also promised a Savior that very day. Through time He continued to remind of the Savior who was coming. All those who believed back then are with Him now. They are no longer in sin or sorrow. But sin is the problem of the living unbeliever and will be a permanent solution if they do not turn.

For all have sinned, and come short of the glory of God; Romans 3:23

Ukrainian

Перша людина, Адам, вирішив згрішити. Бог вже попереджав, що вибір спричинить йому смерть.  Він також пообіцяв Спасителю того самого дня. З часом Він продовжував нагадувати про Спасителя, Який приходив. Всі, хто тоді вірив, зараз з Ним.Вони більше не в гріху або печалі, але гріх є проблемою невіруючих.

бо всі згрішили, і позбавлені Божої слави, До римлян 3:23

Everyone who is honest with themselves, know that we have all done wrong in our lives — we are human. And we will sin till we die. Being a good person is not enough for a perfect and Holy God. We can never be good enough to go to heaven, because heaven is a perfect place — not one lie, nor one sin can enter or death, sickness and sorrow would remain forever (Revelation 21:27).

But we are all as an unclean thing, and all our righteousnesses are as filthy rags; and we all do fade as a leaf; and our iniquities, like the wind, have taken us away. Isaiah 64:6

Ukrainian

Кожен, хто чесний із самим собою, знає, що ми всі зробили неправильно в нашому житті – ми люди.І ми будемо грішити, поки не помремо. Бути хорошою людиною недостатньо для досконалого і святого Бога. Ми ніколи не можемо бути достатньо хорошими, щоб потрапити на небеса, тому що небеса є ідеальним місцем – ні одна брехня, ні один гріх не може увійти, ні смерть, хвороби і смуток залишаться назавжди.

І стали всі ми, як нечистий, а вся праведність наша немов поплямована місячним одіж, і в’янемо всі ми, мов листя, а наша провина, як вітер, несе нас… Ісая 64:6

Our sin not only causes death, sickness and sorrow, but it will separate us from God and everything that is good in life forever. But there is an answer. Eternal life is free, without cost to us, it is a gift from God for those who believe on Who Jesus Christ is, and what He did for all of us.

For the wages of sin is death; but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Romans 6:23

For by grace are ye saved through faith; and that not of yourselves: it is the gift of God: not of works, lest any man should boast. Ephesians 2:8-9

Ukrainian

Наш гріх не тільки спричиняє смерть, хвороби і смуток, але й відокремить нас від Бога і всього доброго в житті навіки.Але є відповідь. Вічне життя є вільним, без витрат для нас, це дар від Бога для тих, хто вірить у Те, ким є Ісус Христос, і що Він зробив для всіх нас.

Бо заплата за гріх смерть, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашім!  До римлян 6:23

Бо спасені ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. До ефесян 2:8-9

Why would God give us eternal life freely? Simple answer is because of perfect love, He does not want one person to die separated from Him (2 Pet 3:9; 1 Tim 2:1-6). He laid down His life instead.

Greater love has no man, but that He give His life for His friend. John 15:13

Ukrainian

Чому Бог дає нам вічне життя вільно? Проста відповідь полягає в тому, що через досконалу любов Він не хоче, щоб одна людина померла відокремленою від Нього. (2 Петра 3:9; 1 Тимофію 2:1-6) Натомість він віддав своє життя.

Ніхто більшої любови не має над ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Від Івана 15:13

God didn’t come to condemn you but to save you from eternal death and separation from Him.

For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.  For God sent not his Son into the world to condemn the world; but that the world through him might be saved.  He that believeth on him is not condemned: but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. John 3:16-18

But God commendeth his love toward us, in that, while we were yet sinners, Christ died for us. Rom 5:8

For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the scriptures; and that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures. 1 Cor 15:3-4

Ukrainian

Бог прийшов не для того, щоб засудити вас, а для того, щоб врятувати вас від вічної смерті і відокремлення від Нього.

Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав Свого Сина на світ, щоб Він світ засудив, але щоб через Нього світ спасся. Хто вірує в Нього, не буде засуджений; хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в Ім’я Однородженого Сина Божого. Від Івана 3:16-18

А Бог доводить Свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. До римлян 5:8

Бо я передав вам найперш, що й прийняв, що Христос був умер ради наших гріхів за Писанням, і що Він був похований, і що третього дня Він воскрес за Писанням, 1 до коринтян 15:3-4

The Scriptures wrote centuries and centuries ahead of time about His coming. Not just His lineage, but also His way of death for the payment of sins. It told of His resurrection from the dead, proving He is God and has the victory over the grave. (Isaiah 53; John 10:17-18; 1 Corinthians 15:53-57).

It is clear we must believe this good news if we want to live eternally with Him.

Verily, verily, I say unto you, He that heareth my word, and believeth on him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation; but is passed from death unto life. John 5:24

Verily, verily, I say unto you, He that believeth on me hath everlasting life. John 6:47

Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by me. John 14:6

Ukrainian

Святе Письмо писало століття і століття перед часом про Його пришестя.Не тільки Його родоох, але і Його спосіб смерті за сплату гріхів. Вона розповіла про Його воскресіння з мертвих, довівши, що Він є Богом і має перемогу над могилою.

Зрозуміло, що ми повинні вірити в цю добру новину, якщо хочемо жити вічно з Ним.

Поправді, поправді кажу вам: Хто слухає слова Мого, і вірує в Того, Хто послав Мене, життя вічне той має, і на суд не приходить, але перейшов він від смерти в життя. Від Івана 5:24

Поправді, поправді кажу Вам: Хто вірує в Мене, життя вічне той має. Від Івана 6:47

Промовляє до нього Ісус: Я дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через Мене.  Від Івана 14:6

He loves you like no one else ever will. Don’t turn your back on Him. Believe on the Lord Jesus Christ and you shall be saved. No religion can save you. No promises of future good behavior or sorrow for past sins will save. Believe on Jesus, and He promises you will be saved. We are not guaranteed to see tomorrow. Love in Christ to any who read who are in fear, tired, worried, poor, cold or hungry. He cares.

Jesus loves you so much He died in your place so you could be with Him forever.

Ukrainian

Він любить вас, як ніхто інший ніколи не буде. Не відвертайтеся від нього.Вірте в Господа Ісуса Христа, і ви будете врятовані.Жодна релігія не врятує вас. Жодні обіцянки майбутньої доброї поведінки або смутку за минулі гріхи не врятують.Вірте в Ісуса, і Він обіцяє, що ви будете врятовані.Ми не гарантовано побачимо завтра. Любов у Христі до тих, хто читає, хто в страху, втомлений, стурбований, бідний, холодний або голодний.Він піклується.

Ісус любить вас так сильно, що він помер на вашому місці, щоб ви могли бути з Ним назавжди.

 

We are praying for Putin and Zelensky as the Bible tells us to. We are praying for ALL of the people as He desires no one should perish.

Therefore I exhort first of all that supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings and all who are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and reverence. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. For there is one God and one Mediator between God and men, the Man Christ Jesus, who gave Himself a ransom for all, to be testified in due time. 1 Timothy 2:1-6

Gospel links to Ukrainian, Russian, Polish, Chinese, and more languages.

2 Responses to “What do Russia & Ukraine have in common?

 • Jayson8457@gmail.com
  1 year ago

  Hello Holly, off topic question. If Putin believes that Jesus died for his sins and is willing to place his faith in him as his savior, does that mean he is saved? Even as he murders political opponents, embezzles billions worth of Russian citizen’s wealth and slaughters innocent Ukrainian men, women and children all across his invasion campaign? I have been stuck between Grace Alone and Lordship Salvation (currently leaning towards Grace) but still have trouble making sense of some things. Maybe i don’t ever really need to and just leave the final answers up to God, but it still puzzles me and feel better just not thinking about it or my blood pressure headache starts arising. Thank you, God Bless. 💞✝💞

  • Hi Jayson, yes, I think we all wonder sometimes how that can be. And we are puzzled how someone can do really awful things and why, because we can’t picture ourselves going that far. But the Bible tells us we are sinners when He died from us, ungodly, unrighteous, and without any strength. And we know salvation is apart from any work of our own.

   For when we were yet without strength, in due time Christ died for the ungodly. For scarcely for a righteous man will one die: yet peradventure for a good man some would even dare to die. 8 But God commendeth his love toward us, in that, while we were yet sinners, Christ died for us. Rom 5:6-8

   As far as the war goes, I do not think we have the entire story at all. I do not think any of the two governments of those two nations have moral ground, nor either leader, although the press is playing up Zelensky. But that’s politics and really doesn’t have to do with “what does the Bible say about what we must do to be saved?”

   His Word tells us if we hate someone, we’ve committed murder. Sometimes I think we don’t really believe that, or we don’t equate it the same. But He does. If we lust with just our heart, and never commit the act, we are still an adulterer in His eyes. So seeing it from His viewpoint, we’re just as bad in the we were all sinners area. He is our righteousness though, and we bring none of our own to the table no matter how good we might think we are in contrast. We see believers doing some pretty awful things in Scripture. The worst for me was seeing the incestuous adulterer, and those getting drunk over and over at the Lord’s supper. He will deal with His own when they continue to walk in darkness, or according to the lusts of their flesh.

   So I don’t think I’ve ever heard Zelensky or Putin profess faith in a grace-based gospel (maybe religion). And both of their acts in certain areas have been pretty vile. God knows who are His though and I leave that part in His capable hands.

   God bless you too Jayson 🙂 Get into His Word if your BP is rising and turn off the news for awhile, especially MSM 🙂

Leave a Reply